Dagje uit op maat
Het leukste uitje in Volendam
15 jaar Volendam specialist
300+ Volendam activiteiten
Uitje in één keer goed geregeld

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Volendam Events

 

1. Definities
Arrangement: alle diensten en producten die Volendam Events aanbiedt, zoals maar niet uitsluitend: puzzeltochten, rondleidingen, workshops, boottochten, zeiltochten en themafeesten.

Deelnemer: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die feitelijk deelneemt aan of die gebruik maakt van een arrangement.

Groepsarrangement: arrangement voor in beginsel meer dan 2 personen.

Locatie: de door Volendam Events aangewezen locatie waar de uitvoering van het arrangement plaatsvindt.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materialen van de organisator.
Organisator: Volendam Events , gevestigd in Volendam
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator jegens de opdrachtgever verplicht een bepaalde arrangement te organiseren.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.
2. Werkingssfeer
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Volendam Events gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door Volendam Events worden aangeboden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij Volendam Events schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt.
Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Volendam Events.
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.
3. Totstandkoming overeenkomst
Alle offertes en aanbiedingen van Volendam Events zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel veertien dagen geldig.
De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.
4. Minimum aantal deelnemers groeparrangementen en kosten
De arrangementen die Volendam Events aanbiedt zijn in beginsel bestemd voor een minimum aantal van 8 deelnemers. Dit minimum wordt ook in rekening gebracht als het werkelijk aantal deelnemers minder dan 8 bedraagt tenzij anders afgesproken zie onderstaand.
Volendam Events kan een afwijkend minimum aantal deelnemers vaststellen. Dit wordt dan in de offerte en/of de overeenkomst vermeld.
Volendam Events is bevoegd zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.
5. Uitvoering en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst schriftelijk door te geven aan Volendam Events. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het arrangement. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan Volendam Events de met de wijziging gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.
Indien Volendam Events niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient Volendam Events dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
Het aantal opgegeven deelnemers voor een groepsarrangement kan tot twee weken voor aanvang van het arrangement worden gewijzigd met inachtneming van maximum wijziging van 10% van het totaal opgegeven deelnemers.
In beginsel vindt uitvoering van de overeenkomst plaats op de door Volendam Events aangegeven locatie. Indien de locatie door de opdrachtgever wordt geregeld, dient dit vooraf overeen te zijn gekomen met Volendam Events. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een gangbare wijze toegankelijk te zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, hetgeen ter beoordeling van Volendam Events staat, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor onder andere voldoende, nuchtere en capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de afloop van het arrangement weer ter beschikking van Volendam Events te staan, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.
Volendam Events is bevoegd om uitvoering van de overeenkomst/arrangement te laten verrichten door derden.
6. Annulering door opdrachtgever
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een (aangetekende) brief te versturen aan Volendam Events.
Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

- Na bevestiging van bepaalde onderdelen/ activiteiten van een offerte: 50% van de geboekte onderdelen.

- Na bevestiging: 25% van de afgesproken totaalprijs
- Van 60 tot 30 dagen voor de afgesproken datum: 35 % van de afgesproken totaalprijs.

Indien annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor evenement: 50 % van de afgesproken totaalprijs.

- Binnen 24 uur voor evenement kunnen geen personen geannuleerd worden. 

- Alle annuleringskosten dienen binnen 14 dagen na annulering te worden voldaan aan Volendam Events.


7. Annulering door Volendam Events en overmacht
Indien Volendam Events door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien Volendam Events na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Volendam Events als bij derden, van wie Volendam Events de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Volendam Events ontstaan.

Bij Hotelovernachtingen behoudt Volendam Events het recht om na reservering de locatie van de overnachting te wijzigen of de reservering te annuleren. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Volendam Events is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van hotelkamers of kamers in B&B. Volendam Events neemt contact op met de opdrachtgever om alternatieven te bespreken.
Indien door overmacht aan de zijde van Volendam Events het plaatsvinden van het arrangement meer dan 60 dagen vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als Volendam Events bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Volendam Events slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
8. Aansprakelijkheid
Volendam Events sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.
De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten
In geval van een reservering van een groepsarrangement is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gedragingen van alle deelnemers. De opdrachtgever vrijwaart Volendam Events voor iedere vordering die een deelnemer jegens Volendam Events meent te hebben.
9. Klachten
Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door Volendam Events niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond schriftelijk te melden aan Volendam Events. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.
10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11. Geschillen
Alle geschillen welke tussen Volendam Events en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter.

Google reviewGoogle reviews4.91081 reviews